YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLER

YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLER

Yurtdışında görevlendirilen öğretmenler ve şartlarına dair:
Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurtdışına personel görevlendirilmektedir.
Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan;
1.       Öğretim üyesi,
2.       Öğretim görevlisi,
3.       Okutman,
4.       Öğretmen görevlendirilmektedir.
 
Yurt dışındaki görev yerleri:
1.       Okutmanlar: T.C. Büyükelçilikleri / Başkonsoloslukları nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinde veya yabancı üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde görevlendirilmektedir.
2.       Öğretmenler:
a.        Avrupa'da görev yapacakları ülkelerin okullarında,
b.       Kanada'da Türk Kültür Merkezinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmeni;
c.        Suudî Arabistan, Libya ve İran'daki Türk okullarında sınıf ve branş öğretmeni;
d.       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullarda branş öğretmeni;
e.       Yunanistan'daki (Batı Trakya) Türk azınlık okullarında sınıf ve branş öğretmeni;
f.         Gürcistan'da Türk Kültür Merkezinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni;
g.        Bahreyn, Kuveyt vb. ülkelerde ise Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmeni olarak görevlendirilmektedir.
 
Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar
Bakanlığın yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:
 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ve vekil imamlar ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
 3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
 5. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
 6. En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
 7. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 8. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
 9. Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak,
 10. Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
 11. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER
 
1.       Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Bakanlığımız iş birliğinde açılan öğretim kurumlarının 2009-2010 "eğitim-öğretim yılı" öğretmen ihtiyacı çerçevesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki branşlarda öğretmen görevlendirilecektir.
 
 

 
SEÇİLECEK ÖGRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI
TOPLAM
1
Türk Dili ve Edebiyatı
35
2
İngilizce
10
3
Matematik (ing)
5
4
Fizik (ing)
2
5
Kimya (ing)
2
6
Biyoloji (ing)
3
7
Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi)
2
8
Müzik
2
9
Sosyal Bilgiler
5
10
Tarih
3
11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4
12
Giyim Üretim Teknolojisi (GiyimlHazır GiyimIModa Tasarımı)
2
13
Elektrik/Elektronik Teknolojisi
2
14
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (lsıtma ve Sıhhi Tesisat)
2
15
Nakış öğretmenliği
2
 
TOPLAM
81

 
Öğretmenlerin görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunca en fazla 4 (dört) yıl daha uzatılabilecek, toplam görev süresi 5 (beş) yılı geçmeyecektir.
 
2.       Afganistan Mezar-ı Şerif Eyaleti Javzjan Bölgesi Akça İlçesinde Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Habibe Kadiri Kız Lisesinde (İlköğretim kısmı) -2010 "eğitim-öğretim yılı" görevlendirilmek üzere öğretmenler seçilecektir.
 
İhtiyaç duyulan branşlar ve kontenjan sayıları tabloda belirtildiği gibidir.

Atanmasına Esas Olan Branş
Seçilecek Öğretmen Sayısı
Sınıf Öğretmenliği
5
Türkçe, Türk Dili Edebiyatı
2
Sosyal Bilgiler
2
Matematik
2
Fen Bilgisi
2
Müzik
2
Beden Eğitimi
2
Resim-İş
2
Bilgisayar
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
TOPLAM
23

3.       Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşulan ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre v.b.) görevlendirilmek üzere seçilecek öğretmenlerin branşları ve sayıları.

ATANMAYA ESAS OLAN ALAN (2008)
YABANCI DİLİ
ÖĞRETMEN SAYISI
TÜRKÇE,TÜRKDİLİ ve EDEBİYATI,SINIF ÖĞRETMENLİĞİ,ALMANCA
ALMANCA
400
TÜRKÇE,TÜRKDİLİ ve EDEBİYATI,SINIF ÖĞRETMENLİĞİ,FRANSIZCA
FRANSIZCA
100
TÜRKÇE,TÜRKDİLİ ve EDEBİYATI,SINIF ÖĞRETMENLİĞİ,İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
10
MÜZİK
ALMANCA
2
BEDEN EĞİTİMİ (YAN ALANI HALK OYUNLARI OLAN ÖĞRETMENLER)
ALMANCA
3
TOPLAM
515

 
4.       2009–2010 eğitim-öğretim yılı ve daha sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile yurt dışı temsilciliklerimiz nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirmek amacıyla sınavla okutman alınacaktır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN OKUTMANLARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

S.NO
ÜLKE
OKUTMAN
 1.  
ALMANYA
11
 1.  
SURİYE
7
 1.  
UKRAYNA
4
 1.  
BELARUS
3
 1.  
FRANSA
3
 1.  
MISIR
3
 1.  
POLONYA
3
 1.  
S.ARABİSTAN
3
 1.  
TUNUS
3
 1.  
ÜRDÜN
3
 1.  
FİLİSTİN (İSRAİL)
2
 1.  
FİNLANDİYA
2
 1.  
HIRVATİSTAN
2
 1.  
PAKİSTAN
2
 1.  
ARNAVUTLUK
1
 1.  
AVUSTRALYA
1
 1.  
BOSNA HERSEK
1
 1.  
DANİMARKA
1
 1.  
FAS
1
 1.  
İNGİLTERE
1
 1.  
İRAN
1
 1.  
İRLANDA
1
 1.  
LİTVANYA
1
 1.  
MOĞOLİSTAN
1
 1.  
MOLDOVA
1
 1.  
PORTEKİZ
1
 1.  
ROMANYA
1
 1.  
SIRBİSTAN-KARADAĞ
1
TOPLAM
65

 

Üye Girişi

12. Ukrayna Dil ve Kültür Festivali

UKRAYNA DİL VE KÜLTÜR FESTİVALİ 

27-29 MART 2014

 

 

Meridyen Dergisi